Õppekorraldus

MARUMARU OÜ

Reg. nr. 14356462
1 Üldsätted
1.1 MARUMARU OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on BrowManiac Koolitused (edaspidi BrowManiac Koolitused või korraldaja).

1.2 BrowManiac Koolitused pakub täiskasvanutele suunatud vabahariduslikku täiendkoolitust iluteenindusvaldkonnas ainult veebikoolituste näol.

1.3 BrowManiac Koolitused lähtub veebikoolituste korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.4 Veebikoolitused toimuvad veebikoolituse ostutehingu toimumise järgselt, kui õppemaks on korraldajale laekunud ning Osalejale on genereeritud ning edastatud veebikoolitusele ligipääsuks unikaalne kasutajatunnus ning parool. Veebikoolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.5 Õppetööks on vajalik Osaleja poolt internetiühendus, nutiseade/arvuti ning õppetöö toimub õppekeskkonnas koolitused.browmaniac.ee. Veebikoolituse soetamisega kinnitab Osaleja automaatselt, et tal on õppetööks vajalik internetiühendus ning nutiseade/arvuti olemas. 

1.6 Veebikoolitused toimuvad individuaalõppena.

1.7 BrowManiac Koolitused kogub Osalejate (edaspidi Osaleja) kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post ja telefon. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.

1.8 Veebikoolituste korralduse, koolituskavade ja lisainfoga saab tutvuda kodulehel koolitused.browmaniac.ee ja www.browmaniac.ee

1.9 BrowManiac Koolitused asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel. Erandjuhtudel, eelneval kokkuleppel ning lisatasu eest on võimalik koolitada ka teistes keeltes.

1.10 Õppetöö toimub veebisaidil koolitused.browmaniac.ee õppekeskkonnas ja Osalejal on võimalik koolitusmaterjalidele ligi pääseda tema jaoks loodud kasutajatunnuse ja parooliga koolituse kestel.

1.11 Veebikoolitused piirduvad veebisaidil toodud kirjeldusega. Veebikoolitused ei sisalda isiklikku hindamist, eksamit ega oskuste järelhindamist väljaspool veebisaidil olevat õppekeskkonda. 

1.12 BrowManiac Koolitused ei garanteeri, et Osaleja saavutab veebikoolituse ostmisel ja edukal läbimisel teatud tulemuse, kutsekvalifikatsiooni või töövõimaluse. Osaleja nõustub ja mõistab, et tulemused on iga inimese puhul erinevad ning need sõltuvad Osaleja taustast, pühendumusest, võimetest ja paljudest muudest teguritest, mis ei sõltu korraldajast. 

1.13 BrowManiac Koolitused jätab endale kõik õigused veebikoolituste osas kui intellektuaalomandile.


2 Koolitajate kvaliteedi tagamise kord
2.1 BrowManiac Koolitused koolitajaks on Kelli Pärnapuu, kellel on iluvaldkonnas kogemust üle 9 aasta. Eelkõige aktiivselt tegutseva  lash lifti meistrina ja kulmutehnikuna. Lisaks varasemad kogemused salongis koolitamisel, veebiseminaridel esinemisel jne. 

2.2 Koolitaja on läbinud erinevaid koolitusi nii Eestis kui ka välismaal ning hoiab end pidevalt kursis ilumaailmas toimuvate muutustega, trendidega ja uute tehniliste uuendustega - selleks, et edasi anda oma õpilastele valdkonna kõige uuemad teadmised ja oskused.3 Koolitusele registreerumine
3.1 Sobiva veebikoolituse leidmisel, millest soovitakse osa võtta, tuleb Osalejal tasuda veebikoolituse eest täies mahus õppemaks vastavalt veebikoolituse juures väljatoodud hinnale.

3.2 Õppemaksu edukal laekumisel luuakse ja edastatakse BrowManiac Koolitused või õppekeskkonna süsteemi poolt Osalejale unikaalne kasutajatunnus ning parool, millega saab siseneda õppekeskkonda (v.a. Sotsiaalmeedia sisuloomise koolitus, mis toimub teisel platvormil).  
3.3 Veebikoolitusel osalemiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele kolmandatele osapooltele.4 Koolituse alustamine ja osalemine
4.1 Osaleja saab õiguse osa võtta veebikoolituse tasulisest õppetööst ainult juhul, kui on tasunud ettenähtud tähtajaks õppemaksu täies mahus.

4.2 Vajadusel võidakse veebikoolituse alustamisel saata Osaleja e-postile koolituse kohta vajalik lisainfo ning juhendid veebikoolituse läbimise kohta, kui see peaks olema konkreetse veebikoolitusega ettenähtud.

4.3 Veebikoolitusel õppimist saavad alustada Osalejad, kes on koolitaja poolt vastu võetud ning kes on tasunud õppemaksu täies ulatuses.5 Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine
5.1 Kui Osalejal ei ole võimalik veebikoolitusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada korraldajat e-posti teel: info@browmaniac.ee

5.2 Veebikoolituse käigus õppetöö katkestamisel õppetasu ei tagastata. 

5.3 Veebikoolituse ärajäämisel korraldajast tulenevatel põhjustel makstakse Osalejale veebikoolituse eest tasutud õppemaks täies ulatuses tagasi 5 tööpäeva jooksul.

5.4 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistega ei õnnestu vaidlusi lahendada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.6 Tasumine, õppemaksu tingimused ja kord
6.1 Veebikoolituste eest tasumine toimub www.browmaniac.ee asuvas BrowManiac e-poes või pangaülekandega arve alusel.

6.2 Arved vormistab ja väljastab BrowManiac koolitused Osalejatele e-posti teel. E-poest veebikoolituse ostmisel saadetakse arve süsteemi poolt automaatselt Osaleja sisestatud e-posti aadressile. 

6.3 Veebikoolituse eest on võimalik ka tasuda mitme osamaksena või sõlmides koostööpartneritega järelmaksulepingu, kui soetada veebikoolitus BrowManiac e-poe kaudu.7 Koolitatava õigused ja kohustused
7.1 Enne veebikoolitust läbima asumist on Osalejal võimalused ja õigused tutvuda BrowManiac Koolitused õppekorraldusega, veebikoolituse õppekavaga ning saada täiendavat infot veebikoolituse kohta.

7.2 Osaleja on kohustatud täitma BrowManiac Koolitused poolt kehtestatud osalemise tingimusi.

7.3 Osalejal ei ole lubatud jagada kolmandatele osapooltele BrowManiac Koolitused poolt väljastatud õppematerjale ja videofaile.

7.4 Osaleja on kohustatud kasutama talle BrowManiac Koolitused poolt väljastatud õppematerjali heaperemehelikult.

7.5 Osalejal ei ole lubatud levitada, kopeerida, duplitseerida ja reprodutseerida koolitusel väljastatud ja õppekeskkonnas olevaid õppematerjale. Kui Osaleja levitab, kopeerib, duplitseerib, reprodutseerib õppematerjali mis tahes vormis, viisil või vahenditega, siis on koolituse korraldajal õigus Osaleja koolituselt kõrvaldada ja nõuda rahalist hüvitist tingimuste rikkumise eest, milleks on 10000€ (kümme tuhat eurot).

7.6 Osalejal on õigus BrowManiac Koolitused õppekeskkonnas olevaid allaadimiseks mõeldud PDF vormingus faile digitaalselt oma isiklikku seadmesse salvestada ja välja printida oma isiklikuks tarbeks. Nimetatud õppematerjale tuleb kasutada heaperemehelikult ning nende levitamine kolmandatele osapooltele on keelatud. Samuti on keelatud nende kopeerimine, duplitseerimine ja reprodutseerimine kolmandate osapoolte kasuks mis tahes vormis, viisil ja vahenditega. Kui Osaleja levitab, kopeerib, duplitseerib, reprodutseerib PDF vormingus faile mis tahes vormis, viisil või vahenditega, siis on koolituse korraldajal õigus Osaleja koolituselt kõrvaldada ja nõuda rahalist hüvitist tingimuste rikkumise eest, milleks on 10000€ (kümme tuhat eurot).

7.7 Osalejal ei ole lubatud jagada kolmandate osapooltega unikaalset kasutajatunnust ja parooli, mis on talle BrowManiac Koolitused poolt veebikoolitusel osalemiseks genereeritud.  IP aadresse monitooritakse veebikoolituse ajal ning kahtlase tegevuse korral rakendatakse vastavad meetmed. Kui Osaleja jagab oma kasutajatunnust ja parooli kolmandate osapooltega, on õigus koolituse korraldajal Osaleja koolituselt ettehoiatamata kõrvaldada ja nõuda rahalist hüvitist tingimuste rikkumise eest, milleks on 10000€ (kümme tuhat eurot).

7.8 Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud Osalejal kasutada veebikoolitusel mis tahes video-, heli- ja ekraanisalvestavaid seadmeid, programme, funktsioone jne. Tingimuste rikkumise korral Osaleja kõrvaldatakse koolituselt BrowManiac Koolitused poolt ja koolituse korraldajal on õigus nõuda rahalist hüvitist tingimuste rikkumise eest, milleks on 10000€ (kümme tuhat eurot).

7.9 Veebikoolitusel omandatud teadmisi ja oskusi ei ole Osalejal lubatud edasi koolitada kolmandatele isikutele või õpetada ühe kalendriaasta jooksul peale veebikoolituse lõppu (va. erikokkulepetel). Kokkuleppe saavutamiseks võta ühendust koolituse korraldajaga info@browmaniac.ee

7.10 Osaleja peab kinni pidama ettenähtud koolituskava pikkusest ja läbima veebikoolituse määratud tähtaja jooksul ja sooritama edukalt lõpueksami, vastasel juhul tunnistust või tunnistusi ei väljastata.

7.11 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistega ei õnnestu vaidlusi lahendada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.8 Veebikoolituse lõpetamine
8.1 Veebikoolituse edukalt lõpetanud Osaleja saab veebikoolituse läbimise kohta tunnistuse või tunnistused (sõltuvalt veebikoolitusest) digitaalselt e-posti teel.

8.2 Tunnistus või tunnistused väljastatakse vastavalt õppekavas väljatoodud nõuetele, kui veebikoolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õpilane saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

8.3 Tunnistus või tunnistuste peal on märgitud eesti keeles koolituse nimi, toimumise aeg, maht, mille eest diplom väljastati, Osaleja nimi ja koolitaja nimi.

8.4 Soovi korral väljastatakse lisatasu eest inglise keeles/keelsed tunnistuse/tunnistused, kui Osaleja annab oma soovist teada enne lõpetamist.9 Koolituste hüved

9.1 Teatud veebikoolituste soetamisega ja nendel osalemisega saab Osaleja unikaalse sooduskoodi, millega ta saab soetada tööks vajalike tooteid BrowManiac e-poest -10% soodustusega veebikoolituse kestel ja ka peale seda. 

9.2 Sooduskoodi hüve on väljatoodud veebikoolituse ülevaate lehel, kui sellekohane info puudub, siis sooduskoodi hüve veebikoolitusega kaasa ei tule. 

9.3 Soodustus kehtib kõikidele toodetele (v.a. veebikoolitused ja kinkekaardid) sõltumata ostukorvi kogusummast.

9.4 Soodustus ei rakendu juba allahinnatud toodetele.

9.5 Õpilase soodustust ei saa kasutada koos teiste sooduskoodidega. 

9.6 Sooduskood on mõeldud kasutamiseks ainult Osalejale ning seda on keelatud jagada kolmandate isikutega.

9.7 Kui ilmneb, et Osaleja on jaganud oma unikaalset sooduskoodi kasutamiseks kolmandatele isikutele, on õigus korraldajal lõpetada Osaleja unikaalse sooduskoodi kehtivus jäädavalt ja nõuda rahalist hüvitist tingimuste rikkumise eest, milleks on 10000€ (kümme tuhat eurot).

9.8 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistega ei õnnestu vaidlusi lahendada, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
Created with